top of page

 

 

OULAISTEN KENNELKERHO RY:N SÄÄNNÖT

 

1§       NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Oulaisten Kennelkerho ry ja sen kotipaikka on Oulainen.

 

2§       TARKOITUS JA TOIMINTA

Oulaisten Kennelkerho ry:n tarkoituksena on edistää paikkakunnalla kenneltoimintaa toimien koiraharrastajien yhdyssiteenä. Tähän päämäärään kerho pyrkii edistämällä koiraharrastusta  järjestämällä koiranäyttelyjä ja –kilpailuja, koulutusta sekä muuta toimintaa.

 

3§       KIELI

Oulaisten Kennelkerho ry:n virallinen kieli on suomi.

 

4§       JÄSENET

Jäsenet ovat ainais-, vuosi-, perhe- tai kunniajäseniä. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

  • Pehejäsenyys kattaa samassa taloudessa asuvat henkilöt

  • Ainaisjäsen on kerhon vuosijäsen, joka maksaa kerhon vuosijäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena. Sen jälkeen hän on vapaa kerhon vuotuisista jäsenmaksuista.

Lisäksi voidaan valita kunniajäseniä vuosikokouksessa hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän on vapaa kerhon jäsenmaksuista.

 

Jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa tai toimii kerhon tarkoitusperiä vastaan, on kerhon hallituksella oikeus erottaa hänet kerhosta. Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuluvan toimintavuoden kesäkuun loppuun mennessä.Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan kerhosta ei ole oikeutta kerhon varoihin.

 

5§       HALLITUS

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan tai jäsenistöstä.Joka syyskokouksessa valitaan puheenjohtaja vuodeksi. Muut hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi. Erovuorossa on puheenjohtaja, kaksi (2) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen tai varajäsenen läsnä ollessa. Jäsenen tulee vahvistaa osallistumisensa kokoukseen. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt puheenjohtaja kutsuu varajäsenen kokoukseen.

 

Hallituksen tehtävänä on

1)Kutsua kerho kokouksiin, valmistaa kokouksille esitettävät asiat sekä panna toimeen kerhon päätökset.

2)Edustaa kerhoa, tehdä sitoumuksia, kantaa vastuu kerhon toiminnasta.

3)Kerhon puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa, kutsuu hallituksen kokoukset sekä edustaa yhdessä sihteerin kanssa kerhoa sen ulkopuolella.

4)Sihteeri laatii yhdessä puheenjohtajan kanssa esityslistat, hallituksen  kokousten pöytäkirjat, valmistaa ja varmentaa kaikki viralliset ym. kirjelmät sekä noudattaa muita puheenjohtajan ja hallituksen antamia ohjeita.

 

6§       KERHON NIMENKIRJOITTAMINEN       

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

7§       TILIT

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8§       KERHON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu koolle kokoukset. Kokouskutsu on julkaistava lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.

 

9§       KERHON KOKOUKSET

Vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräinen yleiskokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kerhon kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kaikki ne asiat, joista ei ole toisin määrätty, ratkaistaan kerhon kokouksissa avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli vähintään 1/10 läsnä olevista ei vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

10 §    VUOSIKOKOUS       

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11§     SYYSKOKOUS

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Päätetään toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle

6. Määrätään jäsenmaksut tulevalle vuodelle

7. Päätetään tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle

8. Valitaan kerhon puheenjohtaja ja hallituksesta erovuoroisten tilalle uudet jäsenet ja varajäsenet. Tällöin puheenjohtaja ja uudet hallituksen jäsenet aloittavat toimikautensa seuraavan kalenterivuoden alussa

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkistamaan tulevan kalenterivuoden toimintaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava. Vuosikokoukseen tulevat asiat on ilmoitettava tammikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen tulevat asiat syyskuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää esityslistaan. Esityslista on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.

 

12§    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KERHON LAKKAUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon lakkauttamisesta on tehtävä kerhon yleiskokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava kerhon  sääntöjen muuttamisesta tai kerhon lakkauttamisesta. Kerhon lakkauttamiseen ja sääntöjen muuttamiseen vaaditaan kahden perättäisen yleiskokouksen päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on kannattanut. Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat kerhon tarkoituksen edistämiseen lakkauttamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

13§    Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.       

14§    Nämä säännöt kumoavat kaikki edelliset säännöt.

15§    Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

bottom of page